Yükleniyor
Lütfen bekleyin.

0 532 461 48 55

info@aksailetisim.net

Başvuru

TC Kimlik No
Adınız (*)
Soyadınız (*)
Doğum Yılınız (*)
Şirket Ünvanı
İl (*)
İlçe (*)
Eposta Adresi (*)
Adres (*)
İş Telefonu
Cep Telefonu (*)
Fax
Vergi Dairesi
Vergi No
Sektörünüz (*)
Referans Olan Bayi Kodu
AKSA SES HİZMETLERİ TEKNOLOJİLERİ San. Tic. Ltd. Şti.   Kısa Mesaj Hizmet   Sözleşmesi   www.aksamesaj.com.                                                                   AKSA SES HİZMETLERİ                                                                                              Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.                                                                                             Yetkilendirme STH-303                                                                                                                     KISA MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ   Bu sözleşme Kültür mah. Kültür İş merkezi Kat:1 No:104 Merkez/BATMAN adresinde mukim, Aksa Ses Hizmetleri Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.(Bundan böyle kısaca "Operatör" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, unvan, yetkilileri EK-2’de belirtilen MÜŞTERİ (Bundan böyle kısaca “MÜŞTERİ” olarak adlandırılacaktır.) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar ve kurallar dâhilinde yapılmıştır.       Bu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve "SÖZLEŞME" olarak anılacaktır. OPERATÖR ve MÜŞTERİ, bu sözleşmede münferiden "Taraf” ya da müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.   TANIMLAR   İşbu Sözleşmede, aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen tanımlar uygulanacaktır.   KISA MESAJ (SMS): Sabit Telefon Hattı aboneleri ile GSM abonelerine gönderilen en fazla 160 karakterli yazılı mesajları,   CHARGEBACK: Kart hamili tarafından kendi adına hazırlanmış ve kullanımına sunulmuş olan kredi kartları ile ilgili yaptıkları işlemlere ilişkin itiraza istinaden veya ilgili kurumlarca (Visa, Mastercard, BKM vb.) belirlenen kurallar çerçevesinde bankalar arasında gerçekleştirilen "ters ibraz" süreçlerini,   SÖZLEŞMENİN KONUSU   İşbu Sözleşme’nin konusu OPERATÖR’nın MÜŞTERİ ’ye  SMS satışıyla ilgili sunduğu hizmetin şartları ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.   SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ   3.1.İşbu Sözleşmenin süresi imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) senedir. Taraflar Sözleşmenin bitmesine 1 (bir) ay kala Sözleşmeyi sonlandırdıklarını yazılı şekilde bildirmedikleri takdirde Sözleşme, aynı şartlarla kendiliğinden birer yıllık süreler ile uzar.   3.2.MÜŞTERİ ve/veya ortaklarının, bu Sözleşme ve/veya bu Sözleşme ile ortaya çıkan hakların OPERATÖR’nın yazılı muvafakatini almaksızın başkalarına kısmen veya tamamen devir etmesi halinde veya MÜŞTERİ’nin iflası, konkordato ilan etmesi, borçlarını ödemekte yasal anlamda acze düşmesi halinde, OPERATÖR 1 (bir) gün önceden yapacağı bildirim ile sözleşmeyi derhal feshedebilir.   3.3.OPERATÖR, herhangi bir sebep göstermeksizin ve her zaman için, tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin işbu Sözleşmeyi bir ay önceden bildirimde bulunarak tek taraflı olarak fesih edebilecektir. Böyle bir fesih halinde MÜŞTERİ’nin herhangi bir tazmin talep hakkı olmadığı gibi, OPERATÖR’nın yükümlülükleri fesih tarihine kadar olan edimleri ile sınırlıdır. Fesihten sonraki döneme ilişkin MÜŞTERİ’nin ödediği herhangi bir bedel var ise, OPERATÖR söz konusu tutarı muaccel hale gelmiş borçlardan mahsup ve takas yaptıktan sonra 15 (on beş) gün içinde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   3.4.Taraflardan birinin işbu Sözleşmenin esas hükümlerinden bir veya birkaçını ihlal etmesi halinde, diğer taraf, ihlal eden Tarafa, ihlali sona erdirmesi için ihtarname ile 15 (on beş) günlük düzeltme süresi verir. İhlal eden taraf söz konusu ihlale düzeltme süresi sona erinceye kadar son vermez ise diğer taraf yazılı bildirim ile derhal işbu Sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Anılan fesih MÜŞTERİ’ye hangi nam altında olursa olsun tazminat talep hakkı vermez.   ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME   4.1.OPERATÖR tarafından sunulan hizmetle ilgili ücret tarifesi e-mail ortamında belirtilmektedir. E mail ortamında anlaşılan fiyat sabit bir fiyat olmayıp gönderilen sms sayısına göre hesaplanmaktadır. Sms sayısının azlığı veya çokluğuna göre birim fiyat değişmektedir.   4.2.Sözleşme’nin yürürlük süresi içerisinde GSM Operatörü SMS tarifesinde herhangi bir nedenle meydana gelecek değişiklikler, OPERATÖR tarafından önceden bildirime gerek olmaksızın otomatik olarak MÜŞTERİ’ ye yansıtılacaktır ve SMS ücretleri yeni tarife üzerinden tahakkuk ettirilecektir.   4.3.OPERATÖR’ den kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı gönderilemeyen SMS’ ler ücretlendirilmeyecektir. MÜŞTERİ bu sebepten dolayı OPERATÖR’ den hiçbir zarar ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder. Spam veya sakıncalı içerik içeren SMS’ lerin bloklanması halinde gönderilmese dahi ilgili SMS’ lere ait ücret doğacaktır.     MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ   5.1.MÜŞTERİ gönderdiği SMS’ler ile ilgili olarak alıcılara karşı tek ve münhasır sorumlu olduğunu, OPERATÖR’yı her ne nam ve surette olursa olsun ilgili kişi ve kurumlardan bu çerçevede gelebilecek her türlü talep, iddia, itiraz ve şikayet ‘ten ari tutacağını, OPERATÖR’nın tüm zararlarını MÜŞTERİ’ye rücu etme hakkı olduğunu, OPERATÖR’ne karşı ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan ötürü OPERATÖR’nın maruz kalabileceği doğrudan ve dolaylı gelir kayıpları ile maddi ve manevi zararların tamamını, OPERATÖR’nın ilk talebinde, derhal nakden ve def'aten tazmin etmeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.   5.2.MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusu iş ve eylemlerin yapılabilmesi için dahili sisteminin kesintisiz olarak çalışmasından sorumludur. MÜŞTERİ, dâhili sisteminin çalışmamasından dolayı OPERATÖR’nın uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacaktır.   5.3.MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeye konu SMS satışı ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuata uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.4.MÜŞTERİ, kendisinin işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak OPERATÖR’nın 3. kişilere ve/veya resmi makamlara ödemek zorunda kalacağı masraf ve tazminatları, hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan, OPERATÖR’nın ilk yazılı talebini takip eden 5 (beş) iş günü içinde OPERATÖR’ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.   5.5.MÜŞTERİ’nin sağladığı alt yapı nedeni ile itiraz ve chargeback taleplerinin olması halinde, söz konusu taleplerden doğacak tüm borç tutarı ay sonlarında mahsup edilecektir. Gelen itiraz ve chargeback talepleri günlük olarak iletilecektir.   5.6.İşbu Sözleşmeye konu ürünlere ilişkin bütün mecralarda (televizyon, internet, radyo, açık hava duyuruları, basın v.s.) yapılacak her türlü ilan, reklam, duyuru, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin Tebliğ ve uluslararası reklam esaslarına ve Reklam Kurulu kararlarına uygun olacaktır. MÜŞTERİ, sözü edilen hükümlere aykırılık sebebi ile OPERATÖR’nın uğrayacağı, maruz kalacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlüdür.   5.7.MÜŞTERİ, gönderilen SMS metni içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve ifadelerin içeriği hususunda OPERATÖR’yı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Yüksek Seçim Kurulunun kararı ve bu sözleşme hükümleri uyarınca, cep telefonu üzerinden siyasi propaganda amacı taşıyan mesajların SMS ve/veya internet aracılığıyla gönderilmemesini, bu şekilde bir gönderimin tespiti halinde, karara aykırılık sebebiyle verilecek cezalardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Bu çerçevede MÜŞTERİ; SMS metni içerisinde yer alan ifadelerin T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, bu tür ifadeleri OPERATÖR’nın bloklama hakkı olduğunu, bu ifadeler nedeniyle OPERATÖR’nın maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın ve/veya tazminat taleplerinin muhatabın kendisi olduğunu, işbu sebeple OPERATÖR’nın herhangi bir tazminat ödenmesi halinde kendisine rücu edileceğini bildiğini ve aleyhine herhangi bir karar istihsaline gerek olmadan, kendisine yapılan ilk başvuruya istinaden talep edilen tazminat, ceza, masraf ve diğer maliyetleri karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.   5.8.MÜŞTERİ’nin SMS gönderdiği GSM numaralarını yasal olarak elde ettiği kabul edilir. Bu konuda, OPERATÖR hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yasal tüm sorumluluk ve yükümlülükler MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ, OPT IN LIST’i OPERATÖR’ne sunacak olup, bunun sunulmuş olması MÜŞTERİ’nin sorumluluğuna ortadan kaldırmayacaktır.       OPARATÖR’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ   6.1.OPERATÖR, gerekli olması halinde, MÜŞTERİ’ye hizmetlerinden faydalanabilmesi için gerekli olan kullanıcı kodu ve şifresini temin edecektir. 6.2.OPERATÖR, MÜŞTERİ’nin şebekesinde meydana gelen sorunların çözülebilmesi için ihtiyaç duyulan teknik desteği, makul ölçüler içerisinde sunacaktır.   6.3.OPERATÖR, MÜŞTERİ’ye kendi sistem, platform ve alt yapısında yapacağı sistematik bakım çalışmaları hakkında önceden haber verecektir.     GİZLİLİK   7.1.Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.   7.2.Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi; büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler. Kanunen yetkili makamlar tarafından talep olunan bilgilerin verilmesi, gizli bilginin ifşası anlamına gelmeyecektir.   7.3.Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.   7.4.Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın tazminini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.   7.5.Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki işbu sözleşme kapsamındaki ticari ilişkini ya da işbu sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir. Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.   7.6.İşbu sözleşme sona erse dahi gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir.     FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI   8.1.OPARATÖR, işbu sözleşme kapsamında yer alan tüm işlem ve faaliyetlerin tüm patent, marka, logo, unvan vb. kullanım ve mülkiyet haklarına sahiptir. OPERATÖR’nın yazılı izni olmaksızın MÜŞTERİ bunları hiç bir suretle ve hiç bir yerde kullanamaz, başkalarına kullandıramaz ve kullanıldığı yerden de yine OPERATÖR’nın haberi ve yazılı izni olmaksızın kaldıramaz. Kullanılacak her türlü üründe, logo, marka OPERATÖR’nın istediği şekil ve şartlarda olacaktır. Buna aykırı davranış OPERATÖR için sözleşmeyi haklı fesih sebeplerinden biri olarak kabul edilir.   8.2.Hiçbir taraf diğer tarafın fikri mülkiyet hakkına sahip olduğu ürün ve hizmetler ile alakalı yazılım programları hakkında tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirmek, demonte etmek vb. faaliyetlerde bulunmayacakları hususunda mutabıktır.   BİLDİRİMLER   İşbu sözleşme ile ilgili her türlü tebligat bu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacaktır. Adres değişikliği diğer tarafa bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edileceklerdir.   İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM MAHALLİ VE UYGULANACAK HUKUK   Taraflar, kendi aralarında ortaya çıkan ve işbu sözleşme ile ilgili olan veya sözleşmenin ihlaliyle bağlantılı herhangi bir ihtilaf ya da farklılığı mümkün olan en kısa sürede, iyi niyet kuralları dâhilinde ve dostane şekilde çözümlemek için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerdir. Bu yolla çözümlenemeyecek olan tüm uyuşmazlıklarda İzmir (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.     SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULAMA ESASLARI   11.1.İşbu Sözleşmenin tüm maddeleri birbirinden bağımsız işlem görür kabul edilmektedir ve herhangi bir neden ile sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçı iptal edilmek durumunda kalınırsa veya uygulanamaz ise, bu durum sözleşmenin tamamının iptali anlamına gelmeyecektir. Böyle bir durumda, sözleşmenin tüm diğer maddeleri birbirinden ayrı geçerli olacak ve işbu sözleşmenin yürütülmesi hususunda engel teşkil etmeyecektir.     11.2.Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşmede belirtilen müeyyidelerden birini uygulatmaması söz konusu hakkın ve takip eden hakların kaybı anlamına gelecek şekilde yorumlanamaz.   11.3.İşbu Sözleşmenin imzalanmış olması taraflar arasında herhangi bir acentelik, temsilcilik, alt-üst işveren, ortaklık veya iş ortaklığı kurulduğu şeklinde yorumlanamaz. İşbu sözleşmeyi taraflar bağımsız birer taraf olarak imzalamışlardır.   MÜCBİR SEBEP   Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği borçların yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; Grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) İç savaş, Terör eylemleri, Deprem, Yangın, Su Baskını vb. afetler. Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik krizler mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde Taraflar bir araya gelerek işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edecek olup sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir.   DEVİR VE TEMLİK YASAĞI   MÜŞTERİ, OPERATÖR’nın yazılı izni olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen olsun sözleşmeden doğan hak ve borçlarını herhangi bir üçüncü şahsa veya firmaya devredemez.   DELİL SÖZLEŞMESİ, KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ   MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda OPERATÖR’nın usulüne uygun tutulmuş defter ve kayıtlar ile bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı H.M.K. 193.madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, OPERATÖR’ni yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.   SÖZLEŞMENİN EKLERİ   15 (on beş) maddeden ve 2 (iki) adet ekten oluşan işbu Sözleşme, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup tam bir mutabakat içerisinde tarafların yetkililerince imza altına alınmış ve taraflara teslim edilmiştir. Ekte yer alan dokümanlar işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olup, sözleşme metnine dâhildirler.   EK 1 – Alfanumerik Başlık Talep Formu   EK 2 – Taraflara ait Bilgiler     Tarafların usulüne göre yetkilendirilmiş olan temsilcileri aşağıda belirtilen tarihte işbu sözleşmeyi imza altına almışlardır.                                                                                                                                                     .... ................ 2014.               MÜŞTERİ                                                                                  OPERATÖR             ADINA                                                                                       ADINA   ________________________________                              ____________________________                               EK – 1     ÜCRETLER     1.  Ücret Tarifesi   OPERATÖR tarafından sunulan hizmet’le ilgili ücret tarifesi e-mail ortamında belirtilmektedir.     Ödeme Koşulları         2.1.Önödemeli sistemde, Müşteri SMS ücretini belirlenen tarife üzerinden, gönderim yapmadan önce OPERATÖR’ya peşin olarak ödeyecektir.     2.2.OPERATÖR, önödemeyi takiben 4 işgünü içinde fatura kesecektir.         Tarafların usulüne göre yetkilendirilmiş olan temsilcileri aşağıda belirtilen tarihte işbu sözleşmeyi imza altına almışlardır.     ................... 2014         FİRMA ADINA                                                                                        OPERATÖR ADINA                                         EK-2     TARAFLARA AİT BİLGİLER         FİRMA   AKSA SES HİZMETLERİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.           Yetkili Kişi:   Faysal DEMİR           Şirket İsmi:   Aksa Ses Hizmetleri Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.                       Şirket Adresi:   Kültür Mah. Kültür İşmerkezi M.Gandi Bulvarı Kat:1/104         MERKEZ/BATMAN                   Email:   aksailetisim01@gmail.com           Telefon:   0532 461 48 55           Vergi Dairesi/ Numarası:   Batman / 0340381837                     Tarafların usulüne göre yetkilendirilmiş olan temsilcileri aşağıda belirtilen tarihte işbu sözleşmeyi imza altına almışlardır.         .................... 2014                                 FİRMA                                                                                       OPERATÖR                         ADINA                                                                                                        ADINA                            

(*) Sözleşmeyi kabul ediyorum.